Cách sửa lỗi 403 ( forbidden error) ở Nginx

April 5th, 2014 by 7 Comments | Last Modified: April 5th, 2014

Nhiều lần bạn sẽ gặp phải một 403 lỗi Forbidden bằng cách sử dụng máy chủ web Nginx, và cũng là hầu hết thời gian, nó không liên quan đến Nginx chính nó. 403 lỗi có nghĩa là bạn không có quyền truy cập vào phần này của trang web. Lỗi này có thể được gây ra bởi nhiều lý do, và dưới đây có thể là lý do.

CHMOD sai:

Một trong những lý do bạn sẽ thấy một 403 bị cấm lỗi bằng cách sử dụng Nginx là rằng quyền thư mục của bạn không được thiết lập ok. Để sửa lỗi này:

+ Chmod 755 quyền từ khách hàng FTP của bạn đến các thư mục bị ảnh hưởng.
+ Chmod 755 từ folder, usign: chmod 755 /path/of/your/directory/ -v

Sai quyền hạn tập tin: các trường hợp tương tự như trước đó, hãy thử sử dụng sửa chữa:

+ Chmod 644 từ khách hàng FTP của bạn đến các tập tin bị ảnh hưởng.
+ Chmod 644 tệp t, usign: chmod 755 /path/of/your/filename.php – v

Thư mục các hạn chế của IP:

Kiểm tra tập tin nginx.conf của bạn, hoặc tập tin duy nginx các trang web của bạn trong trường hợp bạn có một quy tắc cho phép/từ chối có thể chặn mạng của bạn, ví dụ:

location / {

# block Tom’s computer.
deny 192.168.1.1;

# allow anyone else in 192.168.1.0/24
allow 192.168.1.0/24;

# drop rest of the connections
deny all;

}

Thiếu tập tin chỉ mục: khi bạn không có bất kỳ tập tin tải lên đặt tên là ‘chỉ số’ (nó có thể là index.php, index.html, index.shtml, vv) đây là một lý do thông thường nó sẽ hiển thị một 403 lỗi.

Autoindex là giảm: nếu bạn không có bất kỳ tập tin chỉ mục, nhưng cũng có autoindex ra tập hợp tại Nginx cấu hình, bạn sẽ phải biến nó bằng cách sử dụng phương pháp này:

location /mydirectory {
autoindex on;
autoindex_exact_size off;
}

autoindex on:: bật tự động đánh chỉ mục
autoindex_exact_size off: Hiển thị làm tròn trong kb/mb/gb kích thước tập tin

7 Comments
  1. Posted by hentui
    • Posted by Nguyễn Oánh
  2. Posted by Tính
  3. Posted by mec
  4. Posted by BanKimo
    • Posted by Nguyễn Oánh

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.