Hướng dẫn sử dụng chức năng “Re-config MySQL” & “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF”

MySQL và PHP-FPM là 2 trong 3 dịch vụ quan trọng nhất liên quan tới hiệu suất VPS. Trong trường hợp bạn nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình VPS, các thông số cấu hình của 2 service này sẽ phải thay đổi theo cấu hình mới của VPS, chúng ta sẽ phải chạy chức năng  “Re-config MySQL” & “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF” để VPSSIM điều chỉnh lại các thông số cho phù hợp với cấu hình VPS hiện tại.

Trong trường hợp bạn tự config các file: /etc/my.cnf , /etc/php.ini , /etc/php-fpm.d/www.conf  và bị lỗi, bạn cũng nên chạy lại 2 chức năng này để VPSSIM config lại cấu hình cho chính xác.

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Re-config MySQL”

Đường dẫn: VPSSIM menu ==> Quản Lý Database ==> Re-Config MySQL

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 33M | Total Backup Files Size: 3.6M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Xem Mat Khau User Root MySQL
2) Xoa Database			   9) Thay Doi Pass User Root MySQL
3) Backup 1 Database		   10) Re-config MySQL
4) Backup Tat Ca Database	   11) Lay Link File Backup
5) Auto Backup Database		   12) Copy Backup toi Root cua Domain
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Xoa Tat Ca File Backup
7) Auto re-Start MySQL Server	   14) Danh Sach Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):10
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config lai MySQL theo cau hinh server.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se tu dong config dua theo so thong so CPU & RAM cua Server.
-------------------------------------------------------------------------
Khi nang hoac ha cap Server, Ban nen chay chuc nang nay !
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon re-config MySQL ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Nhap [ OK ] de xac nhan: OK 

VPSSIM sẽ check cấu hình VPS và config lại cấu hình MySQL cho phù hợp. Nếu Config lỗi, VPSSIM sẽ trả lại config cũ. Nếu config thành công, VPSSIM sẽ đổi tên config cũ và show đường dẫn config cũ cho bạn. Bạn phải nhập OK để xác nhận cho phép VPSSIM re-config MySQL.

Kết qủa:

=========================================================================
Config lai MySQL thanh cong ! 
-------------------------------------------------------------------------
File config cu: /etc/my.cnf_bak_12-05-2017-08-43 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 33M | Total Backup Files Size: 3.6M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Xem Mat Khau User Root MySQL
2) Xoa Database			   9) Thay Doi Pass User Root MySQL
3) Backup 1 Database		   10) Re-config MySQL
4) Backup Tat Ca Database	   11) Lay Link File Backup
5) Auto Backup Database		   12) Copy Backup toi Root cua Domain
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Xoa Tat Ca File Backup
7) Auto re-Start MySQL Server	   14) Danh Sach Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):

 Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng  “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF”

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Config Cấu Hình PHP ==> Re-Config PHP.INI & WWW.CONF

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 60 | Max Input Time: 60 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
ini_alter	 pcntl_exec	  proc_nice	   show_source
passthru	 proc_get_status  proc_terminate  system
=========================================================================

1) Max Execution Time		  7) On/Off File Upload
2) Max Input Time		  8.) Upload Max Filesize
3) On/Off Allow Url Fopen	  9) Max Input Vars
4) On/Off Display Errors	 10) Enable/Disable PHP Function
5) Memory Limit			 11) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
6) On/Off Allow Url Include
Lua chon cua ban (0-Thoat): 11
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config lai PHP.INI va WWW.CONF. Neu ban config
-------------------------------------------------------------------------
sai hoac nang cap hay ha cap server, ban nen chay chuc nang nay de VPSSIM
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh lai PHP theo cau hinh moi (CPU & RAM) cua server.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi su dung chuc nang nay, tat ca config cua ban se bi mat.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon VPSSIM re-config PHP.INI & WWW.CONF ? [y/N] y

VPSSIM sẽ backup config cũ và show đường dẫn. Nếu re-config thất bại với config mới, VPSSIM sẽ phục hồi giữ nguyên hiện trạng như ban đầu.

=========================================================================
Re-config PHP.INI & WWW.CONF thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
File PHP.INI Backup: /etc/php.ini_bak_12-05-2017-08-49                   
-------------------------------------------------------------------------
File WWW.CONF Backup: /etc/php-fpm.d/www.conf_bak_12-05-2017-08-49 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
ini_alter	 pcntl_exec	  proc_nice	   show_source
passthru	 proc_get_status  proc_terminate  system
=========================================================================

1) Max Execution Time		  7) On/Off File Upload
2) Max Input Time		  8.) Upload Max Filesize
3) On/Off Allow Url Fopen	  9) Max Input Vars
4) On/Off Display Errors	 10) Enable/Disable PHP Function
5) Memory Limit			 11) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
6) On/Off Allow Url Include
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Xem thêm:

 1. Sử dụng chức năng kiểm tra tình trạng server của VPSSIM
 2. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Config Cấu Hình PHP”
 3. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Database” 

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:,
2 Comments
 1. Nguyễn Oánh Posted by Huy (1 comment)

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN