Hướng dẫn cài đặt Ioncube bằng chức năng “Install / Remove Ioncube”

Ioncube Loader không được cài đặt mặc định khi cài VPSSIM vì vậy nếu có nhu cầu sử dụng nó, bạn phải tự cài đặt thêm. Trong VPSSIM mình có tích hợp sẵn chức năng “Cài đặt và Remove Ioncube” để bạn có thể cài đặt hoặc remove Ioncube một cách rất dễ dàng.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mneu ==> Tiện Ích & Addons ==> Install / Remove Ioncube

Xem thêm:  Các chức năng trong “Tiện ích – Addons”

Cài Đặt ionCube PHP Loader

Tùy theo phiên bản PHP mà trong quá trình cài đặt, VPSSIM sẽ tự chọn phiên bản Ioncube thích hợp cho VPS của bạn.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Tien Ich - Addons
=========================================================================
 1) Thay Password Root		   11) Backup Config File & Vhost
 2) Find Top Largest Files & Folders 12) Thay Doi Port SSH Number
 3) Service Running & Ram Use	   13) Config SSH Timeout
 4) Kiem Tra IP/Nameserver Website  14) Block Exploits, SQL Injections
 5) File Size Converter 	   15) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
 6) Kiem Tra Thong Tin Server	   16) BAT/TAT Email Thong Bao Login
 7) Cai Dat Server Timezone	   17) BAT/TAT Auto Run VPSSIM
 8.) Install / Remove Imagick	   18) Canh Bao Full Disc Tren Menu
 9) Install / Remove Ioncube	   19) Restart Service
10) Cai Dat Htop		   20) Go Bo (Remove) VPSSIM 
Lua chon cua ban (0-Thoat):9
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Cai Dat / Remove Ioncube cho server
-------------------------------------------------------------------------
Ioncube Loader chua duoc cai dat tren server
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon cai dat Ioncube Loader ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Please wait...

Kết quả:

=========================================================================
Cai dat Ioncube Loader vao server thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Tien Ich - Addons
=========================================================================
 1) Thay Password Root		   11) Backup Config File & Vhost
 2) Find Top Largest Files & Folders 12) Thay Doi Port SSH Number
 3) Service Running & Ram Use	   13) Config SSH Timeout
 4) Kiem Tra IP/Nameserver Website  14) Block Exploits, SQL Injections
 5) File Size Converter 	   15) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
 6) Kiem Tra Thong Tin Server	   16) BAT/TAT Email Thong Bao Login
 7) Cai Dat Server Timezone	   17) BAT/TAT Auto Run VPSSIM
 8.) Install / Remove Imagick	   18) Canh Bao Full Disc Tren Menu
 9) Install / Remove Ioncube	   19) Restart Service
10) Cai Dat Htop		   20) Go Bo (Remove) VPSSIM 
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Check:

[root@localhost ~]# php -v
PHP 7.0.26 (cli) (built: Nov 21 2017 15:12:20) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
  with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v10.0.4, Copyright (c) 2002-2017, by ionCube Ltd.
  with Zend OPcache v7.0.26, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Remove ionCube PHP Loader

Nếu không còn nhu cầu sử dụng ionCube Loader nữa ta có thể remove nó.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Tien Ich - Addons
=========================================================================
 1) Thay Password Root		   11) Backup Config File & Vhost
 2) Find Top Largest Files & Folders 12) Thay Doi Port SSH Number
 3) Service Running & Ram Use	   13) Config SSH Timeout
 4) Kiem Tra IP/Nameserver Website  14) Block Exploits, SQL Injections
 5) File Size Converter 	   15) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
 6) Kiem Tra Thong Tin Server	   16) BAT/TAT Email Thong Bao Login
 7) Cai Dat Server Timezone	   17) BAT/TAT Auto Run VPSSIM
 8.) Install / Remove Imagick	   18) Canh Bao Full Disc Tren Menu
 9) Install / Remove Ioncube	   19) Restart Service
10) Cai Dat Htop		   20) Go Bo (Remove) VPSSIM 
Lua chon cua ban (0-Thoat):9
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Cai Dat / Remove Ioncube cho server
-------------------------------------------------------------------------
Ioncube Loader da duoc cai dat tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon remove Ioncube ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...

Remove thành công:

=========================================================================
Go bo Ioncube Loader thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Tien Ich - Addons
=========================================================================
 1) Thay Password Root		   11) Backup Config File & Vhost
 2) Find Top Largest Files & Folders 12) Thay Doi Port SSH Number
 3) Service Running & Ram Use	   13) Config SSH Timeout
 4) Kiem Tra IP/Nameserver Website  14) Block Exploits, SQL Injections
 5) File Size Converter 	   15) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
 6) Kiem Tra Thong Tin Server	   16) BAT/TAT Email Thong Bao Login
 7) Cai Dat Server Timezone	   17) BAT/TAT Auto Run VPSSIM
 8.) Install / Remove Imagick	   18) Canh Bao Full Disc Tren Menu
 9) Install / Remove Ioncube	   19) Restart Service
10) Cai Dat Htop		   20) Go Bo (Remove) VPSSIM 
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Check:

[root@localhost ~]# php -v
PHP 7.0.26 (cli) (built: Nov 21 2017 15:12:20) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.0.26, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
[root@localhost ~]# 

Xem thêm:

 1. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Config Cấu Hình PHP”
 2. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của VPSSIM
 3. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Memcached” 
 4. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Re-config MySQL” & “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF”

Chúc bạn thành công.

 

No Related Post

Thẻ:

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN