Tổng hợp các lệnh sử dụng nhiều trong Centos/Fedora/Ubuntu

April 25th, 2014 by No comments | Last Modified: April 25th, 2014

Như các bạn đã biết, hiện tại  VPS chúng ta thường sử dụng các hệ điều hành Centos, Fedora và  Ubuntu. Khi cài đặt chương trình, cú pháp lệnh của Ubuntu và Centos khác nhau.

Như trong ubuntu khi cài đặt chương trình ta sử dụng lệnh

Sudo apt-get install tên-phần-mềm

Nhưng trong Fedora/Centos  ta lại sử dụng lệnh

Sudo yum install tên-phần-mềm

Tổng hợp các lệnh sử dụng nhiều trong Centos/Fedora/Ubuntu

Tổng hợp các lệnh sử dụng nhiều trong Centos/Fedora/Ubuntu

Task Red Hat/Fedora Ubuntu
Cài mới, Gỡ bỏ và Cập nhật Packages
Làm mới list và repository Tự động khi chạy lệnh Yum apt-get update
Cài đặt một package từ một repository yum install ten_package apt-get install ten_package
Cài đặt từ một file yum install package.rpm
rpm -i package.rpm
dpkg –install package.deb
Gỡ bỏ một package rpm -e ten_package apt-get remove ten_package
Kiểm tra cập nhật phiên bản mới yum check-update apt-get -s upgrade
apt-get -s dist-upgrade
Cập nhật phiên bản yum update
rpm -Uvh [args]
apt-get upgrade
Cập nhật nhân yum upgrade apt-get dist-upgrade
Kiểm tra thông tin một Package
Tìm kiếm thông tin về một package yum search ten_package apt-cache search ten_package
Liệt kê danh sách các package yum list available apt-cache dumpavail
Liệt kê danh sách các package đã cài đặt yum list installed
rpm -qa
dpkg –list
Kiểm tra thông tin về một package yum info ten_package apt-cache show ten_package
Kiểm tra thông tin về một package đã cài đặt rpm -qi ten_package dpkg –status ten_package
Danh sách các file trong một package đã cài đặt rpm -ql ten_package dpkg –listfiles ten_package
Danh sách các file cấu hình của một gói đã cài đặt rpm -qc ten_package dpkg-query –show -f ‘${Conffiles}\n’ten_package
Danh sách package được cài cùng package rpm -qR ten_package apt-cache depends
Thông tin từ một file
Tìm package từ một file rpm -qf filename dpkg –search filename
Lệnh làm việc với hệ thống
Thông tin thống kê cache apt-cache stats
Gỡ bỏ package + tất cả cache trên đĩa cứng yum clean packages apt-get clean
Repository location configuration /etc/yum.conf /etc/apt/sources.list
Lệnh làm việc với apache
Start/stop service httpd start/stop/restart service httpd start/stop/restart
Khởi động cùng hệ thống chkconfig httpd on update-rc.d apache defaults
Hủy khởi động cùng hệ thống chkconfig httpd off update-rc.d apache purge

 

Theo: Thủ thuật Việt Nam

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.