cài đặt bittorent sync Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản Lý BitTorrent Sync”

March 31st, 2016 by No comments | Last Modified: August 28th, 2016
vpssim menu

BitTorrent Sync (btsync) là một phần mềm giúp ta đồng bộ dữ liệu theo giao thức peer-to-peer (P2P) tức là đồng bộ giữ liệu trực tiếp giữa các thiết với nhau theo thời gian thực mà không qua trung gian thứ ba nào. Nếu trên VPS có cài đặt BitTorrent Sync, chúng ta có thể […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.