config zend opcache Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của HZserver

October 11th, 2014 by 6 Comments | Last Modified: July 9th, 2015
quan ly zend opcache

Để tăng hiệu suất VPS, trong quá trình cài đặt HZserver, Zend Opcache được cài đặt để làm trình cache php mặc định trên VPS.  Trong HZserver menu có chức năng Quản lý Zend Opcache, giúp bạn tắt, bật, clear cache php hay config RAM dành cho trình cache PHP này.

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.