Pagespeed Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Google Pagespeed” của VPSSIM

March 11th, 2015 by 15 Comments | Last Modified: August 28th, 2016
Disable Google pagespeed thành công

Google pagespeed là một module của google, giúp tăng tốc website chạy trên nginx webserver. Với chức năng “Quản lý Google Pagespeed”, bạn có thể tắt/bật google pagespeed cho các domain trên VPS và clear cache sau khi edit file js hoặc css của code trên VPS. Đường dẫn chức năng “Quản lý Google Pagespeed”: […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.