skype Archive

Hướng dẫn cài đặt skype trên Ubuntu 14.04, 14.10 hoặc Linux mint 17

May 5th, 2014 by No comments | Last Modified: June 2nd, 2014
How to Install Skype 4.2 in Ubuntu 14.04 LTS or Linux Mint 17

1. Thêm repository qua terminal   sudo sh -c ‘echo “deb http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner” >> /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list’ 2. Cập nhật ubuntu sudo apt-get update   3.  Cài đặt Skype trên ubuntu 14.04, 14.10 hay Linux Mint sudo apt-get install skype     Lưu ý:  Bạn cài đặt skype trên Lubuntu, Xubuntu hay Kubuntu các phiên bản […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.